از آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي

‌ـ‌ آيين‌نامه مزبور به شماره 6806/ت15700هـ مورخ 26/6/1375 ابلاغ شده است.

از آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي() مصوب 11/6/1375 هيأت‌وزيران ‌ماده 17- از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه در مورد اراضي زير پوشش بهره‌برداري از چاه‌هاي عميق و نيمه‌عميق كه روي آنها كنتور حجمي نصب شده است، حجم ‌آب ثبت شده توسط كنتورهاي نصب شده ملاك محاسبه حق‌النظاره‌ها خواهد بود. از زارعيني كه حجم آب مصرف آنها برابر كنتور مطابق الگوي مصرف بهينه ‌آب مندرج در پروانه‌هاي صادر شده باشد، فقط حق‌النظاره مندرج در آيين‌نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب- مصوب 1361- اخذ خواهد شد. در مورد ‌زارعيني كه مصارف آنها بيش از الگوي مصرف مندرج در پروانه‌هاي صادر شده باشد، علاوه بر حق‌النظاره‌ها مبالغي به شرح زير براي هزينه‌هاي جبراني اخذ‌ خواهد شد. الف- .... ب- در مناطق آزاد تا ده درصد (10%) الگوي مصرف بهينه نسبت به مازاد بر حجم تعيين شده در الگوي مصرف بهينه آب يك درصد (1%) و برداشت (10%) تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%) الگوي مصرف بهينه آب نسبت به مازاد چهاردرصد (4%) ارزش توليدات اراضي ‌تحت پوشش.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف