جدو‌ل تطبيق مواد ق.آ.د.م 1318 با مواد ق.آ.د.م 1379

‌ـ‌  ق.آ.د.م 1318 مخفف «قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318» و ق.آ.د.م 1379 مخفف «قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379» مي‌باشد.‌ـ‌  به «مجموعه آراي و‌حدت رو‌يه ديوان‌عالي كشور»، چاپ اول، ارديبهشت1395، مشتمل بر تمامی آراي كيفري (جلد اول) و حقوقي (جلد دوم) از ابتدا تا پايان سال1394 از انتشارات اين معاو‌نت مراجعه شود.

جدو‌ل تطبيق مواد ق.آ.د.م 1318 با مواد ق.آ.د.م 1379() توضيح لازم در خصوص «جدو‌ل تطبيق مواد ق.آ.د.م. 1318 با مواد ق.آ.د.م. 1379» الف‌-‌ با توجه به اين كه حقوقدانان باسابقه به علت كثرت مراجعه به ق.آ.د.م 1318 با شماره مواد و مفاد و كاربرد آنها به خوبي آشنايي دارند، اميد است اين اقدام سبب شود كاربري و كارگيري مواد جديد تا حدي تسهيل شده و همچنين مراجعه به آراي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در رابطه با آيين دادرسي مدني() (با توجه به اين كه در بسياري از موارد، مواد فعلي بازنويسي از مواد سابق مي‌باشند) به‌راحتي و سهولت امكان‌پذير گردد و تجارب ساليان گذشته حقوقدانان به كار گرفته شود. ب ‌ـ‌ تطبيق انجام شده به معني و مفهوم تطبيق كامل دو يا چند ماده بر يكديگر نمي‌باشد و حسب مورد تفاو‌ت‌هايي از لحاظ كاربرد كلمات و يا جايگزين شدن ترتيبات جديد در مواد آ.د.م. 1379 ملاحظه مي‌شود. ج ‌ـ‌ بعضاً دو يا چند ماده سابق در متن قانون جديد با يكديگر تلفيق شده‌اند و يا بر عكس يك ماده قديمي به چند قسمت مجزا تفكيك شده است©116©. د ‌ـ‌ موادي از ق.آ.د.م 1318 قبل از تصويب ق.آ.د.م. 1379 با تصويب قوانين ديگري (از قبيل قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373) لغو و نسخ شده‌اند كه در جدو‌ل حاضر اين موارد درنظر گرفته نشده‌اند. هـ ‌ـ‌ مواد جديدي (مثلاً مواد 229 به بعد در باب قسم و...) در ق.آ.د.م. 1379 به تصويب رسيده‌اند كه در ق.آ.د.م. 1318 مسبوق به سابقه نيست. و ‌ـ‌ در قسمت عمده اين جدو‌ل مواد ق.آ.د.م 1318 مبناي مقايسه با مواد ق.آ.د.م.1379 قرار گرفته است، و‌لي در (22) مورد به شرح زير، مواد قوانين ديگر نيز با مواد ق.آ.د.م 1379 مقايسه گرديد و براي تمايز با ساير موارد، شماره رديف مربوط به آن مواد، داخل () و در ستون مربوط به مواد ق.آ.د.م 1318 درج شده است كه به كمك آن و فهرست زير مي‌توان قانون مربوط را شناسايي نمود. به هرحال متذكر مي‌گردد كه اين جدو‌ل جامع و مانع نمي‌باشد و نياز به كار بيشتري براي تكميل آن و‌جود دارد، اميد است صاحبنظران با ارايه نظرات خويش ما را در ادامه راه ياري نمايند. 1 ‌ـ‌ ماده (33) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 2 ‌ـ‌ ماده (16) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 3 ‌ـ‌ ماده (27) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 4 ‌ـ‌ ماده (28) لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 5 ‌ـ‌ ماده (36) لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 6 ‌ـ‌ ماده (36) لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 7 ‌ـ‌ ماده (29) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 8 ‌ـ‌ بند الف ماده (19) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 9‌ـ‌ بند ب ماده (19) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 10‌ـ‌ تبصره (2) ماده (19) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 11‌ـ‌ ماده (21) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 137©117©3 12‌ـ‌ بند 1 ماده (26) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 13‌ـ‌ ماده (27) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 14‌ـ‌ ماده (28) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 15‌ـ‌ تبصره (2) ماده (28) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 16‌ـ‌ ماده (25) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 17‌ـ‌ ماده (22) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 18‌ـ‌ ماده (21) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 19‌ـ‌ ماده (19) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 20‌ـ‌ تبصره ماده (23) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 21‌ـ‌ بند (4) ماده (22) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 22‌ـ‌ ماده (65) قانون اجراي احكام مدني مصوب 135©118©6 جدو‌ل تطبيق مواد آ.د.م 1318 با مواد آ.د.م 1379
آ.د.م1318 آ.د.م1379
1 1
2 2
3،4 3
5 4
7 5
6 6
8 7
9 8
10 10
21 11
23 12
22 13
24 14
26 15
27 16
28،29 17
30 18
32 20
34 21
35،36 22
37،38 23
39،40،41 24
46 26
(1) 27
(2) 28
69 مكرر 31
59 33
61 ،60 اصلاحي 34
62 35
63 36
64 37
64،65 38
66 39
69 40
69 مكرر 41
69 مكرر 44
67 45
68 46
69 47
70،80 48
81 49
82 50
71،72 51
73 52
84 53
85 54
85 55
83 56
74 57
75 58
76 59
77 60
86 61
87 62
(3) 63
144 64
79،85 65
89 67
90 68
91 69
93،94 70
95 71
98 72
100 73
103 74
101 75
102 76
105 77
107 78
108 79
110 80
96 81
97 82
197،198 84
199 85
200 86
201 87
204 88
203 89
207 90
208 91
214 92
347 94
165 95
146 96
147 97
117 98
127 99
137 101
131 102
133 103
134 104
290 105
293 105
295 105
297 105
292 106
123،298 107
225 108
225 مكرر 109
225 مكرر 110
226 111
227 112
230 113
228 114
234 115
235 116
236 117
237 118
238 119
239 120
240 121
241 122
242 123
243 124
246 125
259 126
254،255،256 127
257،258 127
229 129
270 130
271 133
272،273 134
274،276 135
278،279 137
280 138
281 139
282 140
284 141
285 142
288،289 143
218 144
219 145
220 146
221 147
222 148
315 149
316 150
318 151
319 152
320 153
321 154
322 155
709 156
710 157
323 158
324 159
325 160
326،327،328 161
331 162
332 163
333 164
334 165
623 178
625 179
626 180
627 181
628 182
629 183
630 184
631 185
335 186
336 187
337 188
338 189
339 190
340 191
341 192
353 194
354 195
355 196
356 197
357 198
(4) 199
359،360 200
361،362 201
365 202
366 203
367 204
368،369 205
370 206
374 207
299 208
300 209
301،302 210
303 211
304،308 212
305 213
306 214
307 215
376 216
377 217
378 218
379 219
380 220
387 221
389 222
397 223
398 224
399،400 225
401 226
390 227
392 228
406 229
407 232
414 234
415 234
416 234
417 235
418،419 236
420 237
421 238
423 240
424 241
407،408 242
409 243
410 244
411 245
425 247
436 248
426،427 249
428 250
429 250
437 250
438 251
431 252
432 253
433 254
434 255
441 256
444 257
445،446 258
459 259
(5) 260
456 260
(6) 261
449 262
457 263
458 264
460 265
461 266
449 267
445 268
451 269
463 270
469 281
464 282
467،466،465 288
470 290
471 291
472 292
474 293
473 294
152 295
153 296
158 297
154 299
160 300
161 301
162 302
(7) 303
171 304
174 305
174،175 306
189،190 309
770 310
771 311
772 312
774 313
775،776 314
777 315
778 316
779 317
780 318
781 319
782 320
783 321
784 322
785 323
786،787،788 325
475 330
(8) 331
(9) 332
478 332
479 332
(10) 333
(11) 334
(12) 335
(13) 336
483 336
484 336
485 336
486 337
487 338
(14) 339
490 339
(15) 340
491 341
492 342
494 343
495 344
496 345
497 346
498 346
499 346
501 347
(16) 348
515 مكرر 350
516 351
516 352
516 مكرر 353
514 354
516 مكرر 355
513 356
510 357
(17) 358
520 359
517 361
508،509 362
519 365
558 366
(18) 367
(19) 368
523 368
524 368
525 368
522 369
571 370
559 371
560 371
562 372
563 373
564 374
565 375
567 376
568 377
541 378
530 379
531 380
532 381
533 382
534 383
537 383
538 383
538 مكرر 383
536 384
535 385
539 385
540 385
542،543 386
579،580،581 387
550،551 392
548 393
549 394
552،553 395
554،555 395
556،557 395
555،558 396
526 397
527 398
528 399
529 400
572 401
(20) 402
(21) 403
570 404
573 405
571 406
574 407
576 408
575 409
577 410
544 413
545 414
546 415
547 416
582 417
583 418
584 419
585 420
586 421
587 422
588 423
589 424
590 425
591،592 426
593 427
595 429
594 428
596 430
597 431
598 432
599 433
600 434
601 435
603 436
602 437
605 438
606 439
607 440
610 441
611 442
612 443
613 444
614 445
615 446
616 448
617 449
618 450
619 451
620 452
622 453
632 454
633 455
633 456
634 458
635 459
637 460
636 461
638 462
639 463
640 464
649 465
643 466
642 467
637 468
644 469
645 469
646 471
645 470
648 472
649 473
650 474
651 475
652 476
657 477
653 478
654 479
655 480
656 481
658 482
659 483
660 484
661 485
663 486
664 487
662 488
665 489
666 490
666 492
667 493
669 495
675 496
670 497
671،672 498
673 499
674 500
681 502
692الي686 503
693 504
698 505
699 507
695 508
696 509
704 510
705 511
708 512
694 513
706 514
712،720،721 515
714 516
715 517
716 518
717 519
728 520
718 521
(22) 524

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف