سياست‌‌هاي كلي انتخابات

سياست‌‌هاي كلي انتخابات مصوب 24/7/1395 مقام معظم رهبري 1 - تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌‌ناپذير به‌ گونه‌‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. 2 - برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دو مرحله‌‌اي در صورت عدم كسب نصاب قانوني در مرحله اول. 3 - بهره‌‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سيما و فضاي مجازي و ديگر رسانه‌‌ها و امكانات دولتي و عمومي كشور. 4 - تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌‌سازي منابع و هزينه‌‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي. 5 - ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‌‌هاي خارج از اختيارات قانوني و هر‌گونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي. 6 - ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌هاي ذي‌‌ربط. 7 - پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به ويژه جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان. 8 - ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح. 9 - تعيين چارچوب‌‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشكل‌‌هاي©22© سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابت‌‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود. 10 - ارتقاء شايسته‌‌گزيني- همراه با زمينه‌‌سازي مناسب- در انتخاب داوطلبان ‌تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌‌هايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق: 1- 10ـ تعيين دقيق معيارها و شاخص‌ها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسؤوليت‌‌هاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي به‌ ويژه التزام به ولايت فقيه و سلامت اخلاقي - اقتصادي. 2- 10ـ شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت ‌نام به شيوه‌‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات. 3- 10ـ بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها با پيش‌‌بيني زمان كافي در چارچوب قانون هر انتخابات از طريق استعلام از مراجع ذي‌‌صلاح و پاسخگويي مسؤولانه و به ‌موقع آنها. 4- 10ـ اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل. 5- 10ـ تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان. 11 - نظارت شوراي نگهبان بر فرايندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان، رسيدگي به شكايات و تأييد يا ابطال انتخابات به منظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأي ‌دهندگان با: 1 - 11ـ تعيين سازوكارهاي شفاف، زمان‌‌بندي ‌شده و اطمينان‌‌بخش و فراهم كردن حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها در تمام مراحل. 2 - 11ـ پاسخگويي مكتوب در خصوص دلايل ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان درصورت درخواست آنان. 12 ـ بهره‌‌گيري از فنآوري‌‌هاي نوين در جهت حداكثرسازي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتايج. 13 - تعيين سازوكار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم‌‌نامه، جلوگيري از سوء‌استفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان. 14 ـ ثبات نسبي قوانين انتخابات در چارچوب سياست‌هاي كلي و تغيير ندادن آن براي©23© مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصويب تغييرات با رأي حداقل دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 15 - پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به‌ عنوان حق‌‌الناس در قانون‌گذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي‌‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان. 16 ـ ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان. 17 - اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زيرنظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات به رياست وزير كشور، كه تركيب اين هيأت و وظايف آن و همچنين تركيب و وظايف هيأت‌‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌‌كند. 18 ـ تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات‌هاي عمومي به ‌گونه‌اي كه فاصله برگزاري آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوكار اجرايي آن تا حد امكان يكسان و متحد صورت پذيرد©24©.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف