از قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش

-  به موجب قانون «تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي» مصوب 9/2/1375 قانون مذكور به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي تسري داده شده است.-  با توجه به تبصره (2) ماده (16) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392، مهلت تقديم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) قانون مذكور، براي ‌اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج كشور، شش ماه است. - ‌الف- از آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور مصوب 25/5/1377 كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي: ماده 30 - ديوان عدالت اداري در زمان رسيدگي به شكايات مقرر در تبصره (3) ماده (14) قانون گزينش از حيث نقض قوانين و مقررات در هر ‌مرحله نسبت به استعلام نظر هيأت يا هيأت عالي اقدام و پس از بررسي و استماع نظرات، رأي خود را صادر مي‌نمايد. ‌ماده 34 - هر يك از مراجع تجديدنظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يك بار مي‌توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به ‌صدور رأي نمايند. ب- نظر 2840/7- 1/4/1382 ا.ح.ق.: بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري(*1) شامل تصميمات قطعي هيأت عالي گزينش هم مي‌باشد و قطعي بودن آن آرا و تصميمات نافي صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست و اساساً ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از اجحافات و تصميمات قطعي غيرقانوني تشكيلات اداري و دولتي تأسيس شده است. اگر قرار شود كه تصميمات قطعي هيأت‌ها قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نباشد، نقض غرض و مخالف بند 2 ماده 11 قانون مارّالذكر است. ج- نظر 436/7-1/2/1389 ا.ح.ق.: قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش ‌و‌ پرورش قانون خاص است، طبق تبصره 3 ماده 14 اين قانون كليه معترضين به آراء هيأت مركزي مي‌توانند به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايند. دراين مورد با توجه به صراحت تبصره مذكور قطعي يا غيرقطعي بودن تصميمات، ملاك نيست. رسيدگي به اعتراض معترضين در ديوان عدالت اداري طبق قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385(*2) كه قانون عام است به عمل مي‌آيد. *1-  در حال حاضر، ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392. *2-  در حال حاضر، قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392.

از قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش() مصوب 14/6/1374 ماده 14 - افرادي كه در مراحل گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشوند در صورت اعتراض مي‌توانند تقاضاي كتبي خود‌ را حداكثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دريافت حكم به مرجع تجديدنظركننده (‌اول، دوم) تحويل دهند و درصورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأي ‌صادره قطعي و لازم‌الاجرا است. دستورالعمل اين ماده توسط هيأت عالي گزينش تهيه و به تصويب مي‌رسد. .... ‌تبصره 3 - معترضين به آراي هيأت مركزي و هسته‌ها حداكثر تا دو ماه از ابلاغ رأي مي‌توانند به ديوان عدالت اداري() شكايت نمايند و ديوان ‌نسبت به رسيدگي اقدام مي‌نمايد.()©94©

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف