آيين ‏نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي

-  آيين‏نامه فوق به شماره 161536/60 مورخ 22/7/1394 ابلاغ شده است.-  آيين‏نامه فوق با عنوان «آيين‏نامه اجرايي منابع مالي اتحاديه‏هاي صنفي» در تاريخ 11/10/1393 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده و در همين مجموعه درج شده است.-  در خصوص مجازات‏هاي مقرر، به زيرنويس تبصره 2 ماده 27 قانون مراجعه شود.

آيين ‏نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي (موضوع ماده «28» قانون نظام صنفي) مصوب 22/7/1394 وزير صنعت،‏ معدن و تجارت() تعاريف ماده 1 - تعاريف: قانون: قانون نظام صنفي. اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان براي اتحاديه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مركز استان براي اتحاديه استاني و اتاق اصناف ايران براي اتحاديه كشوري. سامانه اصناف: سامانه الكترونيكي اصناف (به نشاني: Iranianasnaf.ir) تخلفات و نحوه اعمال تعطيل موقت ماده 2 - واحد صنفي تنها در موارد زير توسط اتحاديه مربوط پس از طي ترتيبات ذكر شده به‏ طور موقت تعطيل مي‏گردد. در مواردي كه براي واحد صنفي متخلف، جريمه نقدي نيز لحاظ شده باشد، اتحاديه موظف است موضوع را به اداره تعزيرات حكومتي به‏ منظور اعمال جرايم ارسال نمايد. ‏1- اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب ‏قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است: مرتبه اول- اخطار ده روزه براي خودداري از ارايه كالاو خدمت غيرمجاز. مرتبه دوم- تعطيل واحد صنفي به مدت يك هفته. مرتبه سوم- تعطيل واحد صنفي به مدت شش ‏ماه. در صورت تكرار تخلف، با واحد صنفي متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد. تبصره 1 - اجراي مقررات فوق نافي اعمال جريمه موضوع ماده (68) قانون نمي ‏باشد. تبصره 2 - در صورت اشتغال واحد صنفي در رسته صنفي تحت پوشش اتحاديه ديگر، آن اتحاديه موظف است بر اساس مصوبه كميسيون نظارت مطابق بند (ك) ماده (37) قانون، اقدام و رونوشت اخطاريه صادره را براي اطلاع اتحاديه ‏اي‏ كه واحد صنفي عضو آن مي ‏باشد ارسال نمايد. 2- تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته ‏از صنوفي كه به تشخيص هيأت ‏عالي نظارت و يا كميسيون نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف‏ كننده ‏مي‏ شود، در هر مرتبه الزام به ارايه كالا و خدمات و جريمه نقدي برابر تبصره (4) ماده (28) قانون. تبصره 1 - تشخيص موجه بودن دليل تعطيلي بر عهده اتاق اصناف ذي ‏ربط مي ‏باشد. تبصره 2 - واحدهاي صنفي مشمول اين ماده كه بنا به احتياج شخصي يا ضروري، قصد تعطيل موقت محل كسب خود را بيش از پانزده روز در سال داشته باشند، بايد مراتب را كتباً به اتحاديه مربوط براي كسب موافقت اعلام نمايند. واحدهاي صنفي موضوع ماده (91) قانون در مورد تعطيل محل كسب، ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مراجع ذي‏ ربط نيز مي ‏باشند. 3- عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس مقررات آيين ‏نامه اجرايي تبصره (1) ماده (31) قانون(): مرتبه اول- اخطار ده روزه براي پرداخت حق عضويت. مرتبه دوم- تعطيل واحد صنفي براي مدت يك هفته. مرتبه سوم- تعطيل واحد صنفي براي مدت شش ‏ماه. تبصره - در صورت پرداخت حق عضويت و مشروط به گذشت يك هفته از تاريخ پلمب، محل كسب با اعلام اتحاديه توسط نيروي انتظامي فك پلمب مي ‏گردد. 4- عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب قانون همچنين مصوبات و دستورات هيأت‏ عالي نظارت و يا كميسيون نظارت كه به‏وسيله اتحاديه‏ به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است: (به جز موارد مندرج در فصل هشتم قانون). مرتبه اول- اخطار ده روزه براي الزام به انجام تكاليف مقرر. مرتبه دوم- تعطيل واحد صنفي به مدت يك هفته. مرتبه سوم- تعطيل واحد صنفي به مدت شش‏ ماه. تبصره - عدم اجراي ضوابط انتظامي كه به تأييد هيأت‏ عالي نظارت رسيده و از طريق اتحاديه به واحد صنفي ابلاغ گرديده نيز مشمول مقررات اين بند خواهد شد. ماده 3 - تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، از طريق نيروي ‏انتظامي به ‏عمل مي‏آيد. نيروي انتظامي موظف است نسبت به ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر واحد صنفي را پلمب نمايد. تبصره - كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل ‏هاي تعطيل شده را بشكنند و محل را به نحوي از انحاء براي كسب، مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‏ هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.() ماده 4- اخطاريه ‏هاي موضوع اين آيين ‏نامه در دو نسخه تهيه، يك نسخه به متصدي واحد صنفي ابلاغ و نسخه دوم با قيد تاريخ به امضاي متصدي واحد صنفي و ابلاغ‏ كننده رسيده و در پرونده صنفي بايگاني مي‏ شود. در صورت عدم حضور متصدي واحد صنفي و يا امتناع از دريافت و امضاي اخطاريه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذكر تاريخ در نسخه دوم قيد و در پرونده صنفي وي درج مي‏گردد. اتحاديه موظف است هنگام صدور اخطاريه و نيز حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نيروي انتظامي نسبت به ثبت اطلاعات آنها در سامانه اصناف اقدام نمايد. رسيدگي به شكايات ماده 5 - هر فرد كه واحد صنفي وي برابر مقررات اين آيين ‏نامه تعطيل مي‏ شود مي ‏تواند به كميسيون ‏نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‏ لازم ‏الاجراء است. رسيدگي به شكايت اعضاي اتحاديه ‏هاي كشوري نيز حداكثر ظرف پانزده روز برعهده دبيرخانه هيأت ‏عالي نظارت مي ‏باشد افراد صنفي مي ‏توانند در صورت اعتراض، به مراجع ذي ‏صلاح قضايي ‏مراجعه نمايند. تبصره ‏- جبران خسارات وارده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه بر عهده دستوردهنده ‏است و تشخيص غيرموجه بودن تعطيلي بر عهده كميسيون نظارت مي‏باشد. ساير مقررات ماده 6 – اتحاديه موظف است در صورت عدم فعاليت واحدهاي صنفي بيش از شش ‏ماه بدون اطلاع قبلي پس از اخطاريه پانزده روزه و در صورت عدم بازگشايي، پروانه كسب واحد صنفي را باطل نمايد. تبصره- اتحاديه موظف است در صورتي كه واحد صنفي مبادرت به عرضه كالاي اساسي و يا سهميه ‏بندي شده مي ‏نمايد رونوشت اخطاريه صادره و موضوع تعطيل واحد صنفي را به مرجع ذي ‏ربط نيز ارسال نمايد. ماده 7- اين آيين ‏‏نامه مشتمل بر 7 ماده و 9 تبصره در اجراي ماده (28) قانون نظام صنفي توسط دبيرخانه هيأت ‏عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ 22/7/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف