از قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار

‌-  الف - قانون فوق به شماره 24352- 25/9/1338 ابلاغ و در روزنامه رسمي 4331- 1/10/1338 منتشر شده است. ب- در خصوص تشريفات و نحوه رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار به مواد 285 الي 287 و 408 الي 417 و 525 الي 528 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.  ـ  اين ماده به موجب ماده 525 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 (لازم‌الاجرا از تاريخ 1/4/1394) به‌شرح زیر نسخ شده است: كانون‌هاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استان‌ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رییس قوه قضاییه در ساير مناطق كشور ايجاد شده‌اند و يا ايجاد مي‌شوند.‌-‌  به اصل 158 ق.ا. مراجعه شود.‌-‌  به مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامي (1/2/1392) و ماده 17 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384 رييس قوه‌قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.ـ  به ماده 287 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 (لازم‌الاجرا از تاريخ 1/4/1394) مندرج در همين مجموعه مراجعه شود. -  به آيين‌نامه اجرايي سازمان كانون اصلاح و تربيت مصوب 9/7/1347 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي مندرج در همين مجموعه مراجعه شود. لازم به ذكر است مطابق ماده 528 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392، آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرايم و امور اجرايي اين كانون‌ها و ... ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به‌ تصويب رییس قوه قضاییه مي‌رسد ليكن تا زمان تهيه اين مجموعه به تصويب نرسيده است.ـ  اين ماده به موجب ماده 526 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 (لازم‌الاجرا از تاريخ 1/4/1394) به‌شرح زیر نسخ شده است: قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضایی مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد به‌عمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.ـ  اين ماده به موجب ماده 527 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 (لازم‌الاجرا از تاريخ 1/4/1394) به‌شرح زیر نسخ شده است: هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده مي‌شود.ـ‌ ماده (3) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370(*1): ‌اموال مجهول‌المالك، بلاصاحب (‌به‌استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري)، ارث بلاوارث و اموالي كه از باب تخميس،‌ خروج از ذمه و اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي‌فقيه (‌حاكم) است با اذن كلي ايشان در‌ اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا به‌طور جداگانه حسب دستور معظم‌‌له در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. پرداخت هر نوع وجهي از محل ‌عوايد حاصل از فروش و نيز هر گونه تصرف در اين اموال موكول به اذن ولي‌فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود. *1- بخشنامه شماره 100/15658/9000 - 27/3/1392 رييس قوه‌قضاييه در خصوص تعيين ستاد اجرايي فرمان امام(ره) به‌عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولي‌فقيه: با توجه به حكم مورخ 6/2/1368 حضرت امام(ره) و حكم مورخ 16/6/1398 مقام‌معظم رهبري و ساير احكام معظم‌له راجع به اموال در اختيار ولي‌فقيه، بدين‌وسيله مراتب ذيل جهت اقدام مقتضي به دادگاه‌ها و دادسراها اعلام مي‌گردد: 1ـ نظر به اين كه تاكنون اذني از سوي مقام‌معظم رهبري مدظله‌العالي براي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مذكور در ماده 3 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370، داده نشده، ستاد اجرايي فرمان امام(ره) به‌عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولي‌فقيه مي‌باشد. 2ـ اموال در اختيار ولي‌فقيه عبارتند از اموال مجهول‌المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث، كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، اموال اعراضي، رهاشده، اموال و املاك غائبين مفقود‌الاثر، اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل 49 قانون اساسي و ديگر

از قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار() مصوب 10/9/1338 ‌فصل چهارم ـ كانون اصلاح و تربيت ‌ماده 22 ـ() در مقرّ هر دادگاه اطفال وزارت دادگستري() يك كانون اصلاح و تربيت() براي اجراي اين قانون تأسيس مي‌نمايد. ‌تبصره ـ در نقاطي كه دارالتأديب تأسيس شده مؤسسه مزبور طبق مقررات اين قانون به كانون اصلاح و تربيت تبديل خواهد شد. ‌ماده 23 ـ كانون اصلاح و تربيت شامل سه قسمت خواهد بود: ‌اول ـ قسمت نگاهداري موقت. ‌دوم ـ قسمت اصلاح و تربيت. ‌سوم ـ زندان. ‌اطفالي كه هنوز درباره آنان از طرف دادگاه تصميمي اتخاذ نشده به ‌قسمت اول اعزام خواهند گرديد و اطفالي كه در مورد آنان تصميم اعزام به كانون‌ اصلاح و تربيت اتخاذ شود برحسب مورد به قسمت دوم يا سوم اعزام خواهند گرديد و در هر قسمت محل نگاهداري دختران از محل پسران مجزي خواهد ‌بود. ‌تبصره ـ اطفالي كه طبق اين ماده به يكي از قسمت‌هاي مذكور اعزام گرديده و به سن پانزده سال تمام رسيده‌اند اعم از اين كه تصميمي از طرف دادگاه ‌درباره آنها اتخاذ شده باشد يا خير در قسمتي از كانون كه براي اين منظور تشخيص داده خواهد شد نگاهداري مي‌شوند.() ‌ماده 24 ـ طرز تشكيل كانون اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت طفل در هر يك از قسمت‌هاي كانون مزبور طبق آيين‏نامه وزارت دادگستري() خواهد بود و به اطفال بايد برحسب استعداد در مدت محكوميت آنها حرفه‌اي آموخته شود. ‌ماده 25 ـ() قاضي اطفال لااقل هر سه ماه يك مرتبه شخصاً از كانون اصلاح و تربيت بازديد و نسبت به امور و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي ‌آنها رسيدگي خواهد كرد. ‌ماده 26 ـ() در مواردي كه رفتار و اخلاق طفل موجب فساد اخلاق اطفال ديگر مي‌شود طفل مزبور به دستور دادگاه اطفال به قسمت زندان انتقال‌ خواهد يافت و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش دادگاه مجدداً دستور انتقال او را به قسمت اصلاح و تربيت براي بقيه مدت خواهد داد. ‌ماده 27 ـ براي اجراي مقررات اين قانون وزارت دادگستري مجاز است از محل وجوه اموال بلاصاحب و بلاوارث و يا وجوهي كه اداره اوقاف براي ‌اين امر تخصيص مي‌دهد استفاده نمايد. () ‌ماده 28 ـ() از تاريخ اجراي اين قانون دارالتأديب‌هاي موجود در مملكت با تمام لوازم آن در اختيار وزارت دادگستري() قرار خواهد گرفت.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف