از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

‌ـ‌  درج قانون حاضر عليرغم عدم ارتباط با موضوع مجموعه، بنا به دلايل کاربردي انجام شده است.‌ ـ‌  آیين‌نامه چگونگي تشخيص و تعيين افراد نيازمند موضوع تبصره يك ماده (14) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور در تاريخ 11/5/1374 به تصويب هیأت‌وزیران رسيده و در همين مجموعه درج شده است. به موجب بند «پ» ماده (1) آيين‌نامه مذكور خانواده زندانيان نيازمند در مدت زنداني بودن در شمول افراد تحت حمايت برنامه بيمه اقشار نيازمند قرار گرفته‌اند.‌-‌  به موجب قانون تشكيل وزارت جهاد‌كشاورزي مصوب 6/10/1379 وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد‌سازندگي ادغام و وزارت جهاد‌كشاورزي تشكيل شده است.‌-‌  منظور شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني كشور موضوع ماده 2 و 3 قانون بيمه همگاني مصوب 1373 مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد با توجه به ماده 2 الحاقي به قانون مذكور مطابق بند الف ماده 9 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 در حال حاضر شوراي‌عالي بيمه سلامت كشور، ملاك عمل مي‌باشد.

از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373() ‌ماده 1 - تعاريف 1 - بيمه‌شده اصلي: فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم (‌توسط فرد يا‌ مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي‌گيرد. 2 - بيمه‌شده تبعي: خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون مي‌توانند ‌استفاده نمايند. 3 - روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ‌رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند. 4 - افراد نيازمند: به افرادي اطلاق مي‌شود كه به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي، جسمي و رواني توانايي اداره زندگي خود و خانواده تحت‌ تكفل خود را ندارند. مصاديق افراد نيازمند حسب مورد به‌ پيشنهاد كميته ‌امداد امام‌ خميني(‌ره) و سازمان ‌بهزيستي تعيين مي‌شود. ... ‌ماده 4 - دولت موظف است شرايط لازم را براي تحت پوشش قرار دادن تمام گروه‌ها و افراد جامعه كه متقاضي بيمه خدمات درماني هستند، فراهم ‌نمايد. پوشش و تعميم بيمه خدمات درماني براي كليه گروه‌هاي مشمول اين قانون حداكثر ظرف پنج سال پس از تصويب اين ‌قانون با اولويت نيازمندان و روستاييان طبق موازين اين ‌قانون انجام خواهد شد. ‌ماده 14 - تأمين حق بيمه سرانه خدمات درماني افراد نيازمند جامعه كه فاقد توانايي پرداخت هستند به پيشنهاد مشترك كميته امداد امام خميني(‌ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به‌صورت رديفي مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختيار كميته ياد شده قرار‌ مي‌گيرد تا بر اساس موافقتنامه شرح فعاليت‌هاي جاري جهت حق بيمه سرانه خدمات درماني افراد مذكور و انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و شركت‌هاي بيمه‌گر به‌ مصرف برساند. ‌تبصره 1 - آيين‌نامه چگونگي تشخيص و تعيين افراد نيازمند مشتمل‌بر تعاريف، ضوابط و موازين تشخيص، به پيشنهاد مشترك كميته امداد امام‌خميني(‌ره) و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.() ‌تبصره 2 - كميته امداد امام خميني(‌ره) موظف است با رعايت مفاد موضوع تبصره 1 اين ماده ضمن استفاده از همكاري‌هاي وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي از جمله سازمان بهزيستي استان‌ها، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي() و ديگر سازمان‌ها و نهادها، همه‌‌ساله اطلاعات ‌آماري افراد تحت پوشش و مشمول دريافت خدمات را به تفكيك هر استان تهيه و پس از تأييد شوراي‌عالي() جهت اقدامات اجرايي و پيش‌بيني و تأمين‌ اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف