آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان

‌ـ‌  الف- آيين‌نامه فوق به شماره 16654/85/1- 13/9/1385 ابلاغ و در روزنامه رسمي 17999-20/9/1385 منتشر شده است. ب- به ماده (6) قانون جرم سياسي مصوب 20/2/1395 مندرج در زيرنويس ‌آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 در همين مجموعه مراجعه شود.ـ ‌ قانون مذکور در همین مجموعه درج شده است.‌ـ‌ نظر 2594/7ـ 22/4/1390 ا.ح.ق: مقررات ماده 5 آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان مصوب 9/9/385، معرفي زندانيان زير 18 سال را به زندان ممنوع اعلام كرده و بند الف اين ماده كانون اصلاح و تربيت را براي زندانيان زير 18 سال معرفي كرده است. بنابراين مجوزي براي نگهداري افرادي بالاي 18سال در كانون‌هاي اصلاح و تربيت وجود ندارد.‌ـ‌  به آيين‌نامه اجرايي سازمان كانون اصلاح و تربيت مصوب 9/7/1347 (مندرج در همين مجموعه) و نظر 3890/7- 7/8/1390 ا.ح.ق مندرج در ذيل آيين‌نامه مذكور مراجعه شود.‌ـ‌  منظور قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 است كه به موجب قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 15/7/1393 مجلس شوراي اسلامي (مندرج در همين مجموعه) صريحاً نسخ گرديده و قانون اخيرالذكر (مندرج در همین مجموعه) جايگزين آن شده است.ـ‌  به آيين‌نامه اجرايي اردوگاه‌هاي خاص نگهداري محكومان موادمخدر و روانگردان موضوع ماده(42) قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17/2/1391 ستاد مبارزه با موادمخدر كه در همين مجموعه درج شده است مراجعه شود.

آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان مصوب 9/9/1385 رييس قوه‌قضاييه() در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/1364() مجلس شوراي اسلامي و به‌منظور اجراي هر چه بهتر روش‌هاي درماني، اصلاحي و تربيتي و نيل به اهداف عاليه سازماني، حفظ حقوق و كرامت زندانيان و افزايش درجه امنيت زندان‌ها آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه در اين آيين‌نامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود به‌شرح مواد آتي تصويب مي‌گردد: ماده 1ـ تفكيك و طبقه‌بندي عبارت است از جداسازي زندانيان از يكديگر در زندان، بازداشتگاه و يا مراكز اقدامات تأميني و تربيتي كشور از حيث جنس، سن، نوع جرم، و‌ضعيت قضايي (متهم و محكوم) و و‌ضعيت سلامتي. تبصره 1ـ چنانچه مراجع قضايي حسب مورد تصميم خاصي در خصوص نگهداري زنداني اتخاذ نمايند شوراي طبقه‌بندي موظف به رعايت آن مي‌باشد. تبصره 2ـ زندانيان اتباع خارجه جداي از ساير زندانيان نگهداري مي‌شوند. ماده 2ـ طبقه‌بندي در مراكز مذكور توسط شوراي طبقه‌بندي زندان و با حضور پزشك مسؤو‌ل بهداشت و درمان و با رعايت آيين‌نامه اجرايي سازمان و مفاد اين آيين‌نامه انجام مي‌پذيرد. ماده 3ـ زندانياني كه مخل نظم و انضباط عمومي بوده و يا موجب آزار و اذيت ديگر زندانيان مي‌گردند برابر تصميم شوراي انضباطي زندان حداكثر 6 ماه در محل جداگانه نگهداري مي‌شوند. زندانيان مذكور شب‌ها در اتاق‌هاي تك‌نفره در فضاي حداقل 10 متر مربع با نور كافي و سرو‌يس بهداشتي مناسب نگهداري مي‌شوند اين‌دسته از زندانيان همزمان با تحمل حبس، تحت پوشش طرح‌هاي اصلاحي نظير رو‌ان‌درماني قرار مي‌گيرند. ترخيص از اين محل‌ها قبل از موعد مقرر با نظر رو‌انشناس يا پزشك مسؤو‌ل و تصويب شوراي انضباطي امكان‌پذير خواهد بود. ماده 4ـ در نگهداري زندانيان زن علاوه بر رعايت ساير موارد طبقه‌بندي رعايت نكات ذيل نيز الزامي مي‌باشد. الف ـ مادران زنداني حق دارند فرزند شيرخوار خود را تا سن 2 سالگي در زندان و يا بازداشتگاه‌ها نگهداري نمايند. افزايش مدت مذكور تا سقف 6 سال با نظر شوراي طبقه‌بندي امكان‌پذير مي‌باشد. ب ـ مددكاران اجتماعي مكلفند، با رعايت بند الف ترتيب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذيرش خانواده به بهزيستي، يا مؤسسه خيريه نگهداري اطفال فراهم سازند. ج ـ مسؤو‌لين زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مكلف به تهيه و‌سايل بهداشتي براي زندانيان زن و تغذيه مناسب براي مادران زنداني و اطفال همراه در زندان مي‌باشند. د ـ زنان باردار و اطفال شيرخوار با مادرانشان تحت رژيم خاص غذايي قرار گرفته و در قسمت جداگانه از زندان يا بازداشتگاه نگهداري مي‌شوند. ماده 5 ـ در طبقه‌بندي از حيث سن، زندانيان در گروه‌هاي سني زير از يكديگر تفكيك مي‌گردند: الف ـ گروه سني اطفال و نوجوانان، شامل زندانيان زير 18 سال بوده كه بايد در كانون‌هاي اصلاح و تبديل نگهداري شوند و چنانچه در استاني كانون اصلاح و تربيت و‌جود نداشته باشد در محل جداگانه‌اي خارج از محيط زندان نگهداري خواهند شد.() تبصره 1ـ طبقه‌بندي در كانون اصلاح و تربيت بر اساس آيين‌نامه اجرايي كانون‌هاي اصلاح و تربيت مي‌باشد.() تبصره 2ـ معرفي اطفال و نوجوانان زير 18 سال به زندان ممنوع بوده و چنانچه به دستور مراجع قضايي اطفال و نوجوانان زير 18 سال به زندان اعزام گردند رؤساي زندان‌ها مكلفند بلافاصله آنان را به كانون اصلاح و تربيت اعزام نمايند. ب ـ گرو‌ه سني جوانان شامل، زندانيان 18 تا 30 سال بوده كه بايد جدا از ساير زندانيان نگهداري شوند. ج ـ گرو‌ه سني بزرگسالان شامل زندانيان 30 سال به بالا. د ـ گرو‌ه زندانيان سالمند و زندانياني كه، با لحاظ وضعيت جسماني و عواطف آنان نيازمند نگهداري با شرايط و امكانات خاص مي‌باشند. ماده 6 ـ در نقاطي كه بازداشتگاه مستقل ايجاد شده باشد، متهمين با رعايت طبقه‌بندي زندان‌ها در بازداشتگاه نگهداري مي‌شوند، درغيراين‌صورت محل نگهداري متهمين در خارج از زندان جداي از محكومين بوده كه در اين شرايط نيز جداسازي متهمين جوان زير 18 سال از بزرگسالان الزامي است. ماده 7ـ طبقه‌بندي زندانيان بر اساس نوع جرم در زندان‌هاي با ظرفيت بالاي هفتصد نفر زنداني به‌شرح زير بوده و زندانيان بايد در گرو‌ه خاص خود نگهداري شوند: الف ـ جرايم باندي و سازمان‌يافته، قتل عمدي، سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي، تجاو‌ز به عنف، اسيدپاشي، اشرار و سارقين سابقه‌دار. ب ـ جرايم مالي مانند كلاهبرداري، رشاء و ارتشا، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خيانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق كالا و ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب و جرح عمدي، زنا و لواط، جرايم بر ضدعفت و اخلاق و نظم عمومي، جرايم غيرعمدي، جرايم بر ضدحقوق و تكاليف خانوادگي، صدو‌ر چك بي‌محل و محكومين مالي موضوع ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي(). ج ـ جرايم و‌يژه با حساسيت عمومي نظير جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور. د ـ جرايم مربوط به موادمخدر. تبصره ـ شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند بر حسب تحصيلات، و‌يژگي‌هاي اخلاقي و خصوصيات رفتاري و چگونگي شخصيت زندانيان، آنان را در هريك از طبقات جداي از طبقه خاص خود قرار دهد. ماده 8 ـ در زندان‌هاي با ظرفيت اسمي زير سيصد نفر و سيصد تا هفتصد نفر زنداني، طبقه‌بندي از حيث نوع جرم به رو‌ش زير انجام مي‌گيرد: الف) در زندان‌هاي با ظرفيت اسمي زير 300 نفر زنداني، زندانيان با جرايم قتل عمدي، سرقت مسلحانه، سرقت عادي، آدم‌ربايي، تجاو‌ز به عنف، اسيدپاشي، جرايم باندي و سازمان‌يافته، ضرب و جرح عمدي، زنا و لواط و جرايم بر ضدعفت و اخلاق و نظم عمومي جداي از ساير زندانيان نگهداري مي‌شوند. ب) در زندان‌هاي با ظرفيت اسمي 300 تا 700 نفر زنداني، زندانيان مشمول بند الف اين ماده و همچنين زندانيان مشمول گروه‌هاي ب و ج از ماده 8 به‌صورت مجزا و جدا از ساير زندانيان نگهداري مي‌شوند. تبصره 1ـ ظرفيت اسمي زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بر اساس استانداردهاي ابلاغي از سوي سازمان تعيين خواهدشد. تبصره 2ـ رعايت ساير موارد طبقه‌بندي در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي موضوع اين ماده الزامي است. تبصره 3ـ چنانچه در زندان‌ها يا بازداشتگاه‌هاي با ظرفيت اسمي تا هفتصد نفر به و‌اسطه دارا بودن فضاي فيزيكي مناسب امكان اجراي طبقه‌بندي كامل به‌شرح مذكور در ماده 7 و‌جود داشته باشد، زندان مكلف به اجراي كامل آن مي‌باشد. ماده 9ـ چنانچه فردي مرتكب چند جرم شده باشد، بر حسب شديدترين جرم ارتكابي طبقه‌بندي صورت مي‌گيرد. ماده 10ـ زندانيان رو‌حاني و نظامي در بندهاي جداگانه نگهداري مي‌شوند. ماده 11ـ معتادين در اردو‌گاه‌هاي حرفه‌آموزي و كاردرماني نگهداري مي‌شوند.() ماده 12ـ زندانيان شاغل در زندان‌ها در بخش جداگانه‌اي موسوم به «سالن كارگري» نگهداري مي‌شوند. ماده 13ـ طبقه‌بندي از حيث نگهداري زندانيان بيمار به‌شرح زير مي‌باشد: الف) مسلولين و ساير بيماري‌هاي و‌اگيردار و بيماران صعب‌العلاج و لاعلاج تا زمان برخورداري از عفو و يا تخفيف مجازات و همچنين بيماران رواني و مددجوياني كه از خدمات مشاو‌ره‌اي بهره‌مند مي‌شوند و نيز معلولين و نابينايان حسب مورد مطابق دستورالعمل سازمان و با لحاظ سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در محل‌هاي جداگانه نگهداري مي‌شوند. ب) كساني كه مورد عمل جراحي قرار گرفته‌اند دو‌ره نقاهت خود را در محلي جدا از ساير زندانيان سپري خواهند كرد. تبصره ـ مركز درماني زندان به تناسب نوع بيماري و وضعيت جسماني زندانيان مذكور در اين ماده به آنان توجه خاص معطوف داشته و شرايط مناسب و غذاي رژيمي در نظر خواهدگرفت. ماده 14ـ در استان‌هايي كه زندان‌ها و مراكز و‌ابسته امكانات و سازو‌كارهاي لازم براي اجراي تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان را به‌صورت جداگانه نداشته باشند و فاصله زندان‌ها به هم نزديك بوده و حداكثر تا 100 كيلومتر از يكديگر فاصله داشته باشند، مي‌توانند تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان محكوم را به نحوي انجام دهند كه بخشي از زندانيان در يك زندان و بخشي ديگر در زندان‌هاي ديگر نگهداري شوند. ماده 15ـ سازمان مكلف است در ساخت زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موضوع تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان را بر اساس اين آيين‌نامه مدنظر قراردهد. ماده 16ـ كميته نظارت مركب از نماينده رييس قوه‌قضاييه، معاو‌ن قضايي و اجراي احكام سازمان، معاو‌ن سلامت و اصلاح و تربيت، مديركل دفتر ارزيابي، بازرسي و پاسخگويي به شكايات و رييس حفاظت اطلاعات تشكيل مي‌گردد تا ضمن نظارت بر حسن‌اجراي اين آيين‌نامه چنانچه امكان اجراي برخي از الزامات آن در بعضي از زندان‌ها يا بازداشتگاه‌‌ها فراهم نباشد با لحاظ جميع جوانب و مصالح سازماني، نسبت به تعيين طبقه‌بندي در محل‌هاي مزبور به‌صورت موردي و براي مدت خاص و بر اساس شرايط موجود اقدام گردد. ماده 17ـ اين آيين‌نامه مشتمل‌بر 17 ماده و 9 تبصره در تاريخ 9/9/1385 به تصويب رسيد و از تاريخ مزبور لازم‌الاجرا مي‌باشد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف