صندوق مركزي حفاظت از محيط‌زيست مجارستان

- Water Management Fund- Central Environmental Protection FUND- Ministry of Environmental and Regional Policy- Committee for Evaluation of Applications- Fund Management Organization- Regional Environmental Inspectorates- Gross National Product- grants-  بر خلاف سازوکار‌های حاکم بر کشور که معمولاً پروژه‌های جدید صرفاً در مقاطع خاصی از سال مي‌توانند پیشنهاد شوند. این مسأله به‌ویژه در مورد استفاده از اعتبارات دولتی بسیار صادق بوده و از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نیست.- Institutional feasibility- National Court of Auditors

صندوق مركزي حفاظت از محيط‌زيست مجارستان ( پيشينه تشكيل صندوق صندوق مركزي حفاظت از محيط‌زيست كشور مجارستان در سال 1976 تأسيس شد. از مهمترين جريمه‌هايي كه در آن مقطع از آلوده‌كنندگان اخذ مي‌شد مي‌توان به جريمه‌هاي فاضلاب اشاره كرد كه منابع حاضل از آن به صندوق مديريت آب() واريز مي‌شد. در سال 1980 ماهيت و كاركرد صندوق اصلاح شد. مجدداً در سال 1986 قانون تأسيس صندوق تغيير كرد و صندوق مركزي حفاظت از محيط‌زيست (CEPF)() با كاركرد و اختيارات گسترده‌تر تشكيل شد. بر اساس اصلاحيه جديد صندوق هر گونه استفاده از منابع حاصل از جرايم آلودگي براي فعاليت‌هاي به غير از پروژه‌هاي محيط‌زيستي ممنوع شد. همزمان با اين تحولات، دولت مجارستان با همكاري كارشناسان اتحاديه اروپا رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديدي را براي تأمين منابع مالي و و حمايت از فعاليت‌ها حفاظت از محيط‌زيست معرفي و توسعه داد. مهمترين اهداف تشكيل صندوق مركزي حفاظت از محيط‌زيست كشور مجارستان شامل موارد زير است: - تشويق و توسعه فعاليت‌ها اقتصادي سازگار با محيط‌زيست - پيشگيري از تخريب محيط‌زيست - كاهش يا حذف خسارت‌هاي زيست‌محيطي - حفاظت از منابع طبيعي و مناطق حفاظت شده - توسعه روش‌ها و فنآوري‌هاي حفاظت از محيط‌زيست - ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي در مورد ارزش حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيستي بر اساس اين اهداف، صندوق محيط‌زيست مجارستان اولويت‌هاي برنامه حفاظت از محيط‌زيست خود را در سال 1997 منتشر كرد. ( مديريت و سازماندهي صندوق صندوق مركزي محيط‌زيست مجارستان زيرمجموعه وزارت محيط‌زيست و سياست‌گذاري منطقه‌‌اي (MERP)() مسؤوليت اصلي استفاده از منابع صندوق برعهده وزير محيط‌زيست و سياست‌گذاري منطقه‌ا‌ي است و وزير در زمينه تصميم‌گيري نحوه استفاده از منابع مالي صندوق اختيار تام دارد. وزير محيط‌زيست مكلف است در هر شش‌ماه گزارش مالي نحوه استفاده از منابع مالي صندوق را براي رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايد©164©. علاوه بر نقش وزير محيط‌زيست و سياست‌گذاري منطقه‌‌اي براي استفاده از منابع مالي صندوق، كميته ارزيابي كاربردها (CEA)() نيز نقش تعيين‌كننده‌اي در سياست‌گذاري و نحوه استفاده از منابع مالي صندوق دارد. ريسس كميته كارمند ارشد وزارت محيط‌زيست است كه توسط وزير منصوب مي‌شود. اعضاي كميته شامل نمايندگان زير هستند: - نماينده وزارت راه، ارتباطات و مديريت آب - وزارت صنعت، تجارت و گردشگري - وزارت كشاورزي - وزارت دارايي - وزارت رفاه - وزارت كشور علاوه بر نمايندگان يادشده هفت نماينده نيز از شوراي‌ملي حفاظت از محيط‌زيست در كميته عضويت دارند كه هيأت مشاوره‌اي دولت مجارستان هستند. اين اعضا نمايندگان سازمان‌ها و نهادهاي علمي، تجاري و سازمان‌هاي مردم نهاد غيردولتي (NGOs) هستند كه در كميته حضور دارند. كميته به‌صورت منظم جلساتي را براي تصميم‌گيري‌هاي مقدماتي در مورد پروژه‌هاي پيشنهادي و برنامه‌هاي سالانه صندوق برگزار مي‌كند. دبيرخانه صندوق نيز مسؤول هماهنگي، نظارت و اداره منابع مالي صندوق (بررسي پيشنهادها، تهيه پيش‌نويس‌ها براي جلسات كميته، تهيه آمار و اطلاعات براي اعضاء و اطلاع‌رساني عمومي) است. دبيرخانه داراي 7 كارمند پشتيباني و 7 كارشناس متخصص است علاوه بر اين سازمان مديريت صندوق (FMO)() وابسته به مؤسسه مديريت محيط‌زيست نيز در اداره صندوق نقش دارد. سازمان مديريت صندوق مسؤول برنامه‌ريزي بودجه‌هاي سالانه براي صندوق و وزارت محيط‌زيست و سياست‌گذاري منطقه‌‌اي است كه به‌صورت سالانه لايحه‌هاي لازم را تهيه و به مجلس ارسال مي‌كند. علاوه بر اين، سازمان مديريت صندوق مسؤول مديريت رويه‌هاي نحوه تنظيم قراردادها و اداره امور مالي كليه پروژه‌هاي كه از صندوق تأمين مالي مي‌شوند، است. ساختار تشكيلاتي سازمان مديريت صندوق (FMO) در شكل 3 نشان داده شده است. شكل 3. ساختار نتشكيلاتي سازمان مديريت صندوق كشور مجارستان هيأت‌هاي بارزسي منطقه‌اي (REI)() كه نهادهاي محلي وابسته به وزارت محيط‌زيست هستند نقش بسيار مهمي در فعاليت‌هاي صندوق و نظارت بر فعاليت‌هاي آن ايفاء مي‌نمايند. تعداد يازده هيأت بارزسي منطقه‌اي در كشور وجود دارد كه مسؤول جمع‌آوري درخواست متقاضيان پروژه‌ها در سراسر كشور هستند. علاوه بر اين اين هيأت‌ها مسؤول پايش، نظارت و ارزيابي حسن اجراي پروژه‌ها در سراسر كشور هستند. شايان ذكر است پروژه‌ها علاوه بر منافع محيط‌زيستي منافع اقتصادي و اجتماعي زيادي نيز به همراه دارند. علاوه بر اين بسياري از پروژه‌ها به‌صورت همزمان از كمك‌هاي مالي صندوق و شهرداري‌ها برخوردار مي‌شوند. درآمدهاي صندوق به‌موجب قانون درآمدهاي صندوق كشور مجارستان از محل‌هاي زير تأمين مي‌شود: - جرايم حاصل از تخريب محيط‌زيست و منابع طبيعي - عوارض محصولات - عوارض حاصل از مصرف منابع محيط‌زيستي - عوارض حاصل از استخراج منابع محيط‌زيستي - عوارض حاصل از بازديد از محيط‌زيست و موزه‌هاي تاريخ طبيعي - عوارض بر ساختمان‌ها - درآمد‌هاي حاصل از فروش يا استفاده از ساختمان‌هاي قديمي دولتي - تخصيص مستقيم بودجه دولتي - كمك‌هاي بين‌المللي براي حفاظت از محيط‌زيست - پرداخت‌هاي داوطلبانه و يارانه‌ها - سود بازپرداخت وام‌ها - ساير منابع تأمين اعتبار منابع درآمدي صندوق در حسابي در خزانه نگهداري مي‌شود و هزينه‌هاي صندوق از همان حساب پرداخت مي‌شود. مديريت جريان نقدينگي نيز برعهده سازمان مديريت صندوق (FMO) است. ( راهبرد‌هاي هزينه‌كرد منابع مالي صندوق صندوق محيط‌زيست كشور مجارستان فاقد راهبرد بلند در زمينه نحوه هزينه كرد صندوق است و صرفاً بر اساس برنامه حفاظت از محيط‌زيست كشور مجارستان كه در سال 1997 تصويب شد، فعاليت مي‌كند. در چارچوب اين برنامه، برنامه‌هاي اجرايي به‌صورت سالانه اعلام مي‌شود. در سال 1998 برنامه اقدام براي حفاظت از محيط‌زيست در حوزه‌هاي انرژي، كشاورزي، حمل‌ونقل، حفاظت از بناهاي تاريخي، مناطق حفاظت‌شده، تحقيق و پژوهش، فنآوري اطلاعات و آموزش اعلام شد. بر اساس اين برنامه‌هاي اجرايي، بودجه سالانه صندوق تهيه و تنظيم شده و به‌صورت قانون منتشر مي‌شود. پروژه‌ها و طرح‌هايي كه توسط صندوق مورد حمايت قرار مي گيرند، در سه حوزه 1) سرمايه‌گذاري‌هاي محيط‌زيستي 2)كاهش و اجتناب از خطرات محيط‌زيستي شديد و اضطراري 3) آموزش و ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي طبقه‌بندي مي‌شوند. يكي از حوزه‌هاي مهم سرمايه‌گذاري‌هاي محيط‌زيستي است كه براي كمك به روش‌هاي كاهش آلودگي از طريق توسعه فنآوري‌ها، توليد محصولات سازگار با محيط‌زيست و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حدود 75 درصد منابع مالي صندوق براي پشتيباني پروژه‌هاي حوزه هزينه مي‌شود. صندوق كشور مجارستان از پروژه‌ها و فعاليت‌هاي زير پشتيباني مي‌كند: - كاهش آلودگي هوا - بازيافت و خنثي‌سازي پسماندها و معرفي فنآوري‌هاي سازگار با محيط‌زيست - كاهش پيامدهاي محيط‌زيستي ناشي از صدا و ارتعاش - حفاظت از محيط‌زيست طبيعي و مناطق حفاظت شده - حفاظت از منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني - تسهيل كمك‌هاي بين‌المللي و همكاري و مشاركت در فعاليت‌هاي حفاظت از محيط‌زيست با ساير كشورها - حفاظت از محيط‌هاي انسان ساخت به‌ويژه بناهاي تاريخي - اشاعه و تغيير رفتار مصرف‌كنندگان براي مصرف محصولات سازگار با محيط‌زيست - احياء محيط‌هاي تخريب شده و معادن متروك - احياء و پاكسازي محيط‌هاي آلوده به مواد سمي - توسعه سيستم پايش و اطلاعات محيط‌زيستي - حفاظت از تنوع زيستي - حمايت از فعاليت‌هاي آموزشي و ارتقاي آگاهي‌هاي محيط‌زيست - تحليل و توسعه مطالعات امكان‌سنجي براي حفاظت از محيط‌زيست - توانمندسازي در زمينه مشاركت فعال‌تر ازتفاهم‌نامه‌ها منطقه‌اي و بين‌المللي - حمايت و پشتيباني از تشكل‌هاي مردم نهاد محيط‌زيستي كل هزينه‌هاي دولتي حفاظت از محيط‌زيست كشور مجارستان حدود 7/0 درصد توليد ناخالص داخلي(GDP)() اين كشور است. كمك‌هايي كه صندوق براي كمك به اجراي پروژه‌ها مي‌كند به شكل‌هاي مختلف است كه از مهمترين آنها مي‌توان به كمك‌هاي بلاعوض()، وام‌هاي كم‌بهره، يارانه‌ها و تضمين وام‌ها اشاره كرد. به‌عنوان مثال در سال 1998 بهره وام‌هاي متداول در كشور مجارستان حدود 18 درصد بود، اما صندوق براي تشويق طرح‌ها و پروژه‌هاي محيط‌زيستي وام‌هايي با بهره كمتر و با دوره بازپرداخت طولاني در اختيار مجريان قرار مي‌دهد. معمولاً كمك‌هاي بلاعوض براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در زمينه محيط‌زيست حدود 30 درصد از كل هزينه‌هاي پروژه‌ها است. ● سازوكار تأمين منابع مالي پروژه‌ها درخواست كمك از صندوق در هر زماني از سال مي‌تواند انجام شود و هيچ‌گونه محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد.() مراحل درخواست كمك از صندوق ملي محيط‌زيست مجارستان در شكل (4) نشان داده شده است. شكل 4. مراحل پيشنهاد پروژه‌هاي محيط‌زيستي به صندوق اطلاعات در مورد نحوه اخذ كمك از صندوق بر اساس دستورالعمل‌هايي انجام مي‌شود كه توسط صندوق منتشر شده است. اين دستورالعمل‌ها و فرم‌هاي مرتبط با آنها براي همه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي ارسال شده و به سالانه نيز بازنگري مي‌شود. در فرم‌هاي و دستورالعمل اهداف پروژه، محل جغرافيايي اجراي پروژه، اثرات محيط‌زيستي پروژه، دوره بازگشت سرمايه و دوره بازگشت سرمايه و ساير موارد به تفصيل ارايه مي‌شود. معيارهايي پذيرش يا عدم پذيرش پروژه‌هاي پيشنهادي از سوي صندوق شامل موارد زير است: - توجيه پروژه از منظر محيط‌زيستي - اثرات زيست محيطي پروژه - اهميت پروژه در سطوح محلي و منطقه‌اي - امكان‌پذيري فني و مقرون به صرفه بودن - امكان‌پذيري نهادي() پروژه و تمهيدات اجرايي پيشنهادي - ارزيابي، گزارش‌دهي و اطلاع‌رساني عمومي فعاليت‌هاي صندوق مميزي فعاليت‌هاي مالي بر اساس قانون توسط مميزان دادگاه ملي() صورت مي‌گيرد. اين مميزان عملكرد صندوق را با توجه به اثربخشي فعاليت‌هاي آن مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. علاوه بر اين عملكرد مالي صندوق نيز به‌صورت سالانه توسط شركت‌هايي كه توسط مميزان دادگاه ملي تشخيص صلاحيت شده‌اند، انجام مي‌شود. تصميمات و گزارش عملكرد فعاليت‌هاي صندوق نيز طريق مجله رسمي وزارت محيط‌زيست در پايان هر سال مالي منتشر مي‌شود. وزارت محيط‌زيست نيز به‌صورت مستمر گزارش عملكرد صندوق را به دولت ارايه مي‌دهد. مجلس ملي نيز ازطريق كميته حفاظت از محيط‌زيست مجلس به‌صورت مستمر در جريان فعاليت‌هاي صندوق قرار مي‌گيرد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف