مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پيشنهاد افزايش سرمايه شهرداری در شركت نمايشگاههای بين المللی اصفهان جهت احداث محل دائمی نمايشگاه

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پيشنهاد افزايش سرمايه شهرداری در شركت نمايشگاههای بين المللی اصفهان جهت احداث محل دائمی نمايشگاه ابلاغ شد.

شماره: 2075 /98 /28

تاريخ: 12 /06 /1398

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 2299 /98 /س مورخ 2 /4 /98 معطوف به مصوبه شماره 2860 /96 /28 مورخ 22 /9 /96 حاكي از مكاتبه انجام شده با سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و عدم اخذ مجوز براي تغيير بند 5 اساسنامه شركت نمايشگاههاي بين المللي اصفهان جهت افزايش سرمايه شهرداري اصفهان، حاكي از پيشنهاد افزايش سرمايه شهرداري در شركت مذكور جهت احداث محل دائمي نمايشگاه با احتساب مصوبه قبلي تا سقف مبلغ 000 /600 /218 /264 /1  ريال در قالب آورده هاي نقدي، غيرنقدي و مطالبات كه از مبلغ 000 /370 /799 /223 ريال به مبلغ 000 /970 /017 /488 /1  ريال برسد، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /6 /98 مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاد ارائه شده بر اساس مفاد بند 29 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به تصويب رسيد و مقرر شد اقدامات قانوني بعدي (و اصلاح ماده 5 اساسنامه) رأساً توسط شهرداري اصفهان مورد پيگيري قرار گيرد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف