مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص آزادسازی شش دانگ عرصه و اعيانی يك باب خانه مسكونی واقع شده در طرح احداث پايانه مسافربری صمديه

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص آزادسازی شش دانگ عرصه و اعيانی يك باب خانه مسكونی واقع شده در طرح احداث پايانه مسافربری صمديه ابلاغ شد.

شماره: 2076 /98 /28

تاريخ: 12 /06 /1398

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3616 /98 /س مورخ 12 /5 /98 به همراه قرارداد بيع قطعي مورخ 14 /2 /98 تنظيمي با آقاي احمدرضا نادري در باغشاهي و شركاء در آزاد سازي ششدانگ عرصه و اعياني يك باب خانه مسكوني داراي پلاك ثبتي 2531 /12 بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 55 /449 مترمربع به انضمام 23 /39 مترمربع مازاد تصرف نامبردگان به آدرس خيابان خرم، كوچه نادري واقع شده در طرح احداث پايانه مسافربري صمديه به بهاي كل 000 /000 /500 /15 ريال بر اساس نظريه كارشناس رسمي در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /6 /98 مورد بررسي قرار گرفت و قرارداد بيع مبادله شده بر اساس مفاد تبصره 1 ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف