مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص فهرست غرفات بازارهای روز كوثر شماره 6 و 7 جهت تمديد قرارداد و يا برگزاری مزايده عمومی

شماره: 2195 /98 /28

تاريخ: 21 /6 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3335 /98 /س مورخ 3 /5 /98 به همراه فهرست غرفات بازارهاي روز كوثر شماره 6 و 7 جهت تمديد قرارداد و يا برگزاري مزايده عمومي، بدين ترتيب كه بر اساس ارزيابي صورت گرفته و مندرجات آيين نامه انضباطي و ميانگين نمرات مشخص شده، غرفات شماره (4 و23)، (5 و 26)، 12، 20، (21-22)، 24 تا 28، 30، (31 - 32) و 35 از بازار كوثر شماره 6 و غرفات شماره 4، 6 و7 در بازار كوثر شماره 7 امكان تمديد قرارداد دارند و ساير غرفات در هر دو بازار از طريق انتشار آگهي مزايده به واجدين شرايط قابل واگذاري است، در جلسات كميسيونهاي بهداشت، سلامت و خدمات شهري و امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ 17 /6 /98 مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاد ارائه شده مبتني بر قيمتهاي مبناي مورد اعلام كارشناس رسمي دادگستري و بر اساس مفاد ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف