مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه سال 1397 شركت مترو منطقه اصفهان

شماره: 2628 /98 /28

تاريخ: 24 /7 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 4439 /98 /س مورخ 13 /6 /98 به همراه تفريغ بودجه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني از عملكرد سال 1397 شركت مترو منطقه اصفهان كه در جلسات هيأت مديره و شوراي آن سازمان به تاييد رسيده، در جلسات كميسيونهاي حمل و نقل و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 21 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و تفريغ بودجه واصلـه كه از لحاظ منابع درآمد و هزينه به مبلغ 362 /787 /430 هزار ريال مـوازنه دارد با قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد:

1 - شهرداري اصفهان نسبت به اجراي كامل تعهدات خود در مورد شركت مترو منطقه اصفهان اقدام نمايد.

2 - گزارش مستند حاكي از بهاي تمام شده هر سفر شهري در هر كدام از سالهاي 1396 و 1397 و شش ماهه سال 98 به شوراي اسلامي شهر ارائه گردد.

3 - استنادات قانوني در ساختار پرسنلي شركت و مجوزهاي اخذ شده در بكارگيري كاركنان و نحوه انتخاب و گزينش آنان نيز جهت بررسي به شوراي اسلامي شهر ارسال شود.

4 - فهرست ريزدرآمدهاي ناشي از آگهيهاي تبليغاتي و ساير درآمدهاي وصولي در سالهاي 96 و 97 نيز ارائه گردد.

5 - هزينه هاي ثابت و متغير شركت در سال 97 به صورت مستند ارائه شود.

6 - تكليف انتقال قطعي املاك واگذاري به شركت (موضوع بند 6 و گزارش بازرس قانوني) تا قبل از سال آتي مشخص شود.

(مقرر شد موارد مندرج در بندهاي 1 تا 5 مذكور ظرف مدت يك ماه آتي به شوراي اسلامي شهر گزارش شود)

يك جلد تفريغ بودجه مصوب شده كه ذيل صفحات آن به امضاء رسيده به پيوست ارسال مي گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف