مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص لايحه تنظيمی بين منطقه 6 شهرداری اصفهان با آقای عباسعلی عباس ردانی و شركاء در آزادسازی عرصه و حق كشت و ريشه و زارعانه يك قطعه زمين واقع شده در طرح ورودی سالن اجلاس در خيابان آبشار سوم، جنب امامزاده ردان

شماره: 2715 /98 /28

تاریخ: 4 /8 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 4793 /98 /س مورخ 30 /6 /98 به همراه توافقنامه مورخ 12 /3 /98 تنظيمي بين منطقه 6 شهرداري اصفهان با آقاي عباسعلي عباس رداني و شركاء در آزادسازي 29 /2169 مترمربع از 51 /2255 مترمربع عرصه و حق كشت و ريشه و زارعانه يك قطعه زمين از پلاك ثبتي شماره 516 بخش 6 واقع شده در طرح ورودي سالن اجلاس در خيابان آبشار سوم، جنب امامزاده ردان به بهاي 000 /314 /267 /15 ريال بر اساس نظريه مورد اعلام كارشناسي رسمي، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 28 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره 1 ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد و مقررشد درخصوص باقيمانده زمين مذكور توسط شهرداري اصفهان تعيين تكليف شود.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف