مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص لايحه تنظيمی به همراه مبايعه نامه توسط منطقه 12 شهرداری اصفهان در خريد شش دانگ قطعه زمين به انضمام حق كرد و ريشه جهت تامين معوض طرحهای عمرانی

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص لايحه تنظيمی به همراه مبايعه نامه توسط منطقه 12 شهرداری اصفهان در خريد شش دانگ قطعه زمين به انضمام حق كرد و ريشه جهت تامين معوض طرحهای عمرانی ابلاغ شد.

شماره: 2713 /98 /28

تاریخ: 4 /8 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 5189 /98 /س مورخ 10 /7 /98 به همراه مبايعه نامه مورخ 23 /6 /98 تنظيمي توسط منطقه 12 شهرداري اصفهان با آقاي رضا قدوسي پور و شركاء با وكالت آقاي سعيد آقاباباگلي در خريد ششدانگ قطعه زمين داراي پلاك ثبتي 483/66 بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 17 /2321 مترمربع به انضمام حق كرد و ريشه بر اساس نظريه كارشناس رسمي به بهاي كل 000 /000 /000 /20 ريال جهت تامين معوض طرحهاي عمراني، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 28 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و مبايعه نامه تنظيمي بر اساس مفاد بند 3 از ماده 31 آيين نامه معاملات شهرداري اصفهان به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف