مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص لايحه تنظيمی توسط منطقه 7 شهرداری اصفهان با آقای مسعود قناديان و شركاء در پرداخت غرامت قطعه زمين واقع در اتوبان كاوه

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص لايحه تنظيمی توسط منطقه 7 شهرداری اصفهان با آقای مسعود قناديان و شركاء در پرداخت غرامت قطعه زمين واقع در اتوبان كاوه ابلاغ شد.

شماره: 2714 /98 /28

تاریخ: 4 /8 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 5042 /98 /س مورخ 4 /7 /98 به همراه توافقنامه مورخ 28 /4 /97 تنظيمي توسط منطقه 7 شهرداري اصفهان با آقاي مسعود قناديان و شركاء با وكالت آقاي مسعود قناديان در پرداخت غرامت قطعه زمين 280 مترمربعي داراي پلاك ثبتي شماره 154 /15182 بخش 5 اصفهان واقع در اتوبان كاوه، بعد از چهارراه جابر انصاري، جنب بانك سپه به مساحت 280 مترمربع به بهاي كل 000 /000 /000 /14 ريال بر اساس راي صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقي اصفهان و نظريه كارشناس رسمي در ازاء واگذاري قطعه زمين مسكوني داراي پلاك ثبتي 662 /15182 بخش 5 ثبتي به مساحت 92 /267 مترمربع به بهاي 000 /000 /250 /7 ريال و اعطاء امتياز به ميزان 000 /000 /750 /6 ريال بر روي پلاك معوض يا محلي ديگر مورد درخواست مالكان، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 28 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره 1 ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف