مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظيمی فی مابين شهرداری منطقه 3 با آقای حسين عليجانی و شركاء در آزادسازی منزل مسكونی و تجاری واقع شده در طرح عمرانی خيابان حاج آقا نوراله نجفی در ازاء صدور پروانه ساختمانی بر روی باقيمانده زمين

شماره: 2962 /98 /28

تاريخ: 22 /8 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 5126 /98 /س مورخ 8 /7 /98 به همراه توافقنامه مورخ 1 /10 /97 تنظيمي في مابين شهرداري منطقه 3 با آقاي حسين عليجاني و شركاء در آزادسازي معادل 96 /54 حبه مشاع از 72 حبه يك باب منزل مسكوني و تجاري داراي پلاك ثبتي 2647 باقيمانده بخش 4 ثبت اصفهان مشتمل بر 70 مترمربع حق كسب و پيشه، 22 /77 مترمربع عرصه مسكوني و تجاري و 471 مترمربع اعياني مسكوني و تجاري در طبقات زيرزمين، هم كف، اول و دوم به بهاي كل 000 /000 /900 /17 ريال واقع شده در طرح عمراني خيابان حاج آقا نوراله نجفي در ازاء صدور پروانه ساختماني بر روي باقيمانده (زيرزمين انباري تجاري، هم كف تجاري، طبقات اول و دوم به صورت دفتر كار به جمع بهاي 000 /000 /000 /3 ريال و پرداخت مبلغ 000 /000 /900 /14 ريال باقيمانده به مالكان، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 19 /8 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره يك ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري اصفهان در خصوص تجديدنظر در طرح خيابان مذكور پيگيري نمايد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف