تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد.

شماره 9000/228009/100                                                         1398/12/25

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 مجلس شورای اسلامی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب 1379/1/17 و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.

 

فصل اول ـ کلیات

ماده1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می¬گردد.

تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

ماده2ـ مراجع قضایی، وزارتخانه¬ها، سازمان¬های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره1ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق¬الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می¬یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه¬ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد. 

تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

تبصره4ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق¬الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده3ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده5 ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده6 ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 1.500.000 ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 3.000.000 ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق¬الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق¬العاده مأموریت، هزینه¬های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه¬های سفر و پرداخت فوق¬العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره2ـ چنانچه مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره3ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.

ماده 7 ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل 2.000.000 ریال می‌باشد.

ماده8 ـ هزینه انجام کلیه آزمایش¬ها و تهیه نمونه¬های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه¬ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده9ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین ن شده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حق¬الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده ـ کانون یا مرکز تعیین می¬گردد و حداقل دستمزد 3.000.000 ریال خواهد بود.

ماده10ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق  قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده11ـ دستمزد ارزیابی¬ها برای کلیه رشته¬های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می¬گردد.

 

تا پنجاه میلیون ریال.......................................................................................... مقطوعاً 3.000.000 ریال

از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد..................  0.5 درصد

از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد........... 0.4 درصد

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد................................ 0.3 درصد

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد................................................................... 0.125 درصد

از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد.................................... 0.06 درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد............................ 0.03 درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد...................... 0.025 درصد

از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد............... 0.015 درصد

از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد................. 0.012 درصد

از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد........................................................ 0.01 درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس 590/000/000 ریال است.

تبصره1ـ در ارزیابی طرح¬ها و دارائی¬های با ارزش از 100.000 میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد،‌ نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق‌الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می¬نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی¬های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کنند.

تبصره2ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می¬گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری¬ها یا دارای پروانه¬ های بهره‌برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره3ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی¬مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته¬ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه صد درصد می‌باشد.

تبصره4ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته¬ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می¬باشد.

تبصره5 ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره6 ـ حق‌الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده¬های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین¬آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره7ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

ماده12ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به‌زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می-شود.

ماده13ـ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته¬ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً  3.000.000 ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال 5 درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال می‌باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه 25 درصد خواهد بود.

ماده14ـ حق الزحمه تفسیر عکس¬های هوائی و ماهواره ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ 3.000.000 ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

 

فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه1ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های: (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسی آب:

ماده15ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:

1ـ تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 3.000.000 ریال ؛

2ـ مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 2000 ریال؛

3ـ از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 800 ریال و حداکثر دستمزد 35 میلیون ریال می¬باشد.

ماده16ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 3.000.000 ریال می‌باشد.

ماده17ـ دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره¬های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 8.000.000 ریال است.

تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده18ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه¬های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود.

ماده19ـ تعیین نوع و  بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها، مقطوعاً 7.000.000 ریال است.

ماده20ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه¬ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:

1ـ تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 3.000.000 ریال و حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال؛

2ـ حریم رودخانه وکانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 4.000.000 ریال و حداکثر 50 میلیون ریال.

ماده21ـ دستمزد رسیدگی به وضع پس آب¬ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 5.000.000 ریال است.

رشته فلزات و معادن:

ماده22ـ

1ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده 11 این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 25.000.000 میلیون ریال خواهد بود.

2ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی(احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده 11 این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

3ـ در صورتی که انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی بر اساس ماده 9 این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه2ـ اموال منقول شامل رشته‌های:

(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده23ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه و رشته لوازم خانگی و  اداری 20 درصد اضافه می‌باشد. 

گروه3ـ امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:

(پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن)

ماده24ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده 9 این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقـل 3.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی ها مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه می‌شود.

تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.

گروه4ـ امور مالی شامل رشته‌های:

(حسابداری و حسابرسی ـ امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه ـ امور سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری ـ آمار)

رشته حسابداری و حسابرسی:

ماده25ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده26ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده 11 این تعرفه خواهد بود:

1ـ ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت؛

2ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

3ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده27ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده 11 این تعرفه است و در سایر موارد حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 40.000.00 ریال است.

رشته تعیین نفقه:

ماده28ـ تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل 2.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال است.

رشته سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده29ـ دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده 11 و در سایر موارد طبق ماده 9 این تعرفه و حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال می‌باشد.  

رشته آمار:

ماده30ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال است.

گروه5 ـ امور وسائط نقلیه شامل رشته‌های:

(امور حمل و نقل [ترابری] امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده31ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

1ـ رسیدگی به اصالت خودرو      2.500.000 ریال.

2ـ رسیدگی به تصادفات                        3.000.000 ریال.

3ـ اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل 3.000.000 ریال

ماده32ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر‌کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 این تعرفه است.

2ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده 11 این تعرفه است.

3ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد:

الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی: در هر مورد 5.000.000 ریال.

ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) 10.000.000 ریال در هر مورد؛

برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) 20.000.000 ریال در هر مورد.

تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می¬باشد.

4ـ در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده 9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی  برابر ماده 11 این تعرفه خواهد بود.

گروه6 ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های:

(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری ـ اطلاعات مکانی)

رشته راه و ساختمان:

ماده33ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11 و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می‌شود .

ماده34ـ دستمزد تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای هر متر مربع مساحت زیربنا 10.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال است.

ماده35ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 10.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال است.

ماده36ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می¬باشد:

1ـ معماری کلی هر متر مربع 8.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 60.000.000 ریال ؛

2ـ سازه هر مترمربع 10.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 80.000.000 ریال ؛

3ـ گزارش فنی استحکام بنا هر مترمربع 8.000 و حداقل4.000.000 و حداکثر 60.000.000 ریال.

ماده37ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد ؛

2ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می شود.

تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده38ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 مترمربع 3.000.000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد، مبلـغ 1.000.000 ریال اضافـه می¬گردد.

رشته نقشه‌برداری، امور ثبتی و اطلاعات مکانی:

ماده 39 ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

1ـ اگر گذربند مشخص باشد:

تا 1000 مترمربع مقطوعاً 4.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر مترمربع 400 ریال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 200 ریال و حداکثر 80.000.000 ریال.

2ـ اگر گذربند مشخص نباشد:

تا 1000 مترمربع مقطوعاً 10.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 400 ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 200 ریال و حداکثر 100.000.000 ریال.

تبصره ـ در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی 500.000 ریال اضافه می‌شود.

ماده40ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده39 این تعرفه و حداکثر 100.000.000 ریال است.

ماده 41ـ حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 مترمربع، حداقل 3.000.000 ریال و نسبت به مـازاد تا 5000 متـرمربـع برای هـر متـرمربـع 1500 ریال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع 800 ریال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع 400 ریال و حداکثر 60.000.000 ریال است.

ماده42ـ دستمزد نقشه¬برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقیاس 1/1000 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل 5.000.000 ریال است و حداکثر طبق ماده 9 این تعرفه است.

ماده43ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 4.000.000 ریال است.

2ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه  می‌شود و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.

ماده44ـ دستمزد کارشناسی رشته برنامه‌ریزی شهری:

1ـ حق‌الزحمه کارشناسی برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

1ـ 1ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 15.000.000 ریال ؛

1ـ 2ـ طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 2.000.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه ؛

1ـ 3ـ طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 600.000 ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر10 قطعه.

2ـ حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

2ـ 1ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 10.000.000 ریال ؛

2ـ 2ـ کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 1.500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه ؛

2ـ 3ـ کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 600.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.

3ـ حق¬الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:

3ـ 1ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 10.000.000 ریال ؛

3ـ 2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ1.500.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد ؛

3ـ 3ـ ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 600.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر10 واحد.

تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیر گروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.

گروه7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:

(الکتروشیمی، و پتروشیمی  و فرآورده‌های شیمیایی، امـور انـرژی هستـه ای، برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ـ کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات[ICT ,IT ] ـ صنایع گاز و گازرسانی ـ صنایع نفت ـ صنایع هوائی و فضائی ـ مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] ـ نساجی و رنگرزی)

ماده45ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده 11 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

تبصره1ـ دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل 40 درصد حق‌الزحمه ارزیابی مندرج در ماده 11 این تعرفه میباشد.

تبصره2ـ حق‌الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.

گروه8 ـ فنون هنری شامل رشته‌های:

(امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ طراحی و گرافیک ـ هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

ماده46ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 4.000.000 ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی، حداکثر 30.000.00 ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه می‌گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

ماده47ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون(ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.

ب ـ امور مربوط به فیلم برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

1ـ برنامه¬های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه¬های انیمیشن حداقل 5.000.000 ریال ؛

2ـ برنامه¬های بلند مدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر 40.000.000 ریال .

پ ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ت ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع  ماده 9 این تعرفه خواهد بود.

ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد 5.000.000 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 40.000.000 ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.

ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده 9 این تعرفه می‌باشد.

چ ـ دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک

در هر مورد بررسی حداقل 4.000.000 ریال و در پرونده های مالی و اختلافی مطابق ماده 11 و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده 9 این تعرفه محاسبه می‌گردد.

گروه9ـ کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌های:

آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی  (پوست، چرم ـ سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی

ماده48ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده49ـ دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه می باشد.

ماده50 ـ دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می¬شود.

ماده51 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 4.000.000 ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد. 

ماده52 ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده53 ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه10ـ خدمات اداری و عمومی

امور آموزشی، امور اداری و استخدامی ـ امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ـ امورگمرکی ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات ـ زبانهای خارجی ـ کتاب و کتابداری

ماده54 ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 4.000.000 ریال و بیش از آن طبق ماده 9 این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام  ارجاع‌کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده 11 این تعرفه عمل خواهد شد.

گروه 11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:

(امور آتش‌سوزی و آتش نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره [ ناریه ])

ماده55 ـ دستمزد کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 5.000.000 ریال و بیش از آن طبق ماده 9 این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود.

گروه12ـ  بیو و نانو تکنولوژی

تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می‌گردد.

ماده56 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می‌باشد.

ماده57 ـ کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانونها و دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام  می-باشد، لازم الرعایه است.

ماده58 ـ این تعرفه با 58 ماده و 27 تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،‌ مصوب 1392/07/30 است و در تاریخ 12/25//1398 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف