مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مبایع نامه تنظیمی فی مابین شهرداری اصفهان با آقای احمد مقبل و شریك

شماره: 4288 /99 /28

تاریخ: 15 /11 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 11303‏ /99‏ /س مورخ 10‏/10‏/99 به همراه مبایعه نامه مورخ 14‏ /7‏ /99 تنظیمی فی مابین شهرداری اصفهان با آقای احمد مقبل و شریك در خرید یك واحد دفتر كار واقع در خیابان شیخ بهایی، طبقه اول، ساختمان اكسین با مساحت 50‏/54 مترمربع به بهای 000 /000 /265 /9 ریال در ازاء بدهی نامبردگان در صدور پروانه احداث بنا به مبلغ كل 877 /218 /983 /8 ریال و اعطاء امتیاز تراكم توسط شهرداری منطقه به مبلغ  123 /781 /281  ریال به مالكان، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 12‏ /11‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و مبایعه نامه تنظیمی بر اساس مفاد بند 3 از ماده 31 آیین نامه معاملات شهرداری اصفهان به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف