طرح نظام نامه برنامه ریزی و بودجه کشور

طرح نظام نامه برنامه ریزی و بودجه کشور در جلسه علنی مورخ 1400/05/20 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir