رای شماره‌های 137 الی 141 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز پایانی نامه‌های شماره 710/196924 ـ 1397/9/27 اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و 97/15865/71ـ 1397/10/3 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به جهت اینکه تقلیل ساعت هفتگی تدریس معلمان مدارس استثنایی را شامل سنوات ارفاقی آنها ندانسته است

تاریخ دادنامه: 1400/1/17   شماره دادنامه: 137 الی 141

شماره پرونده: 9803712ـ 9803652ـ 9803651ـ 9803650 ـ 9803649

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای مهدی رحمانیان کوشکی و خانم‌ها رضوان دهقانیان، فاطمه بوتیمار، فاطمه حق بین و امینه جعفرزاده جهرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ نامه شماره 710/196924 ـ 1397/9/27 اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش 2ـ نامه شماره 97/15865/71ـ 1397/10/3 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال نامه شماره 710/196924 ـ 1397/9/27 اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و نامه شماره 97/15865/71ـ 1397/10/3 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:

" به استحضار می‌رساند در تاریخ 1397/9/27 به موجب ابلاغنامه شماره 710/196924 صادره از اداره کل امور اداری و تشکیلات خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر اینکه «سنوات ارفاقی مشمول تقلیل ساعت هفتگی نخواهد بود» در این خصوص به اجرا گذاشته شده است. لیکن در سایر استان‌ها چنین رویه‌ای اعمال نمی‌گردد و ابلاغیه مذکور صرفاً در استان فارس قابل اجراست. در حالی که با توجه به‌اینکه قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر خلاف ابلاغیه مذکور می‌باشد و قانون مقدم بر ابلاغنامه و بخشنامه می‌باشد و قانون در واقع باطل‌کننده آن می‌باشد و آن را به حالت تعلیق در می آورد لیکن با تأسف فراوان ابلاغیه مذکور در حال اجراست. مضافاً اینکه ماده 52 آیین‌نامه استخدامی‌سازمان و مفاد هجدهمین جلسه شورای سازمان در تاریخ 1397/12/17 در خصوص کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی قابل تعمیم می‌باشد. حال با توجه به‌اینکه ابلاغنامه مذکور باعث گردیده است سنوات ارفاقی در خصوص معلمان سازمان استثنایی رعایت نگردد و از این جهت حقوق معلمان سازمان استثنایی استان فارس تضییع گردد و از حقوق سایر معلمان استثنایی استانهای دیگر برخوردار نباشند و در حققیت اجحاف در حق بنده و سایر معلمان استثنایی حوزه استان فارس شده است در حالی که تدریس در مدارس استثنایی به مراتب سخت‌تر و دشوارتر از مدارس عادی می‌باشد و معلم بار مشکلات بیشتری را به دوش می کشد و از این حیث می بایست از سوی آموزش و پرورش مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گیرد نه‌اینکه حقوق قانونی ایشان نیز تضییع گردد و حتی قانون خودشان نیز در خصوص ایشان رعایت نگردد که جای بسی تعجب و شگفتی دارد بنابراین از قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم با ابطال ابلاغیه مذکور به شماره 710/196924 ـ 1397/9/27 حقوق از دست رفته بنده و سایر معلمان زحمتکش استثنایی به قوت سابق خود برگردد تا حداقل امنیت شغلی ما برقرار شود. با توجه به‌اینکه عدالت حکم می‌کند این امر در مورد کلیه معلمان چه عادی و چه استثنایی رعایت گردد تا تساوی حقوق ایجاد گردد. مضافاً تقاضای ابطال ابلاغنامه شماره 97/15865/71ـ 1397/10/3 اداره آموزش و پرورش استان فارس نیز از محضر عالی مورد استدعاست. ضمناً مقرره‌های مورد شکایت مغایر با تبصره 5 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی می‌باشد."

   متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: 

" الف: نامه شماره 710/196924 ـ 1397/9/27 اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان فارس

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 97/14877/71ـ 1397/9/18 در خصوص تقلیل ساعت کار نیروهای شاغل در مدارس استثنایی اعلام می‌دارد؛ بر اساس تبصره2 از ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان از ساعات تدریس متصدیان شاغل در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان با داشتن 20 سال سابقه تدریس یا 50 سال سن، 4 ساعت در هفته کسر می‌گردد، با توجه به موارد ذکر شده، سنوات ارفاقی مشمول تقلیل ساعت هفتگی نخواهد شد./مدیر کل امور اداری و تشکیلات

ب: نامه شماره 97/15865/71ـ 1397/10/3 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

به: مدیریت/اداره آموزش و پرورش ....

موضوع: تقلیل ساعت کار نیروهای شاغل در مدارس استثنایی

با سلام و احترام، با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده در خصوص تقلیل ساعت کار نیروهای شاغل در مدارس استثنایی به اطلاع می‌رساند که بر اساس تبصره2 از ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان از ساعت تدریس متصدیان شاغل در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان با داشتن 20 سال سابقه تدریس یا 50 سال سن، 4 ساعت در هفته کسر می‌گردد، با توجه به موارد ذکر شده، سنوات ارفاقی استثنایی مشمول تقلیل ساعت هفتگی نخواهد شد. مراتب برای اطلاع و اقدام برابر مقررات ارسال می‌گردد. ـ مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس"

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به‌اینکه به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور (مصوب سال 1391 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) مقرر شده: «کارمندان (رسمی، پیمانی) وزارت آموزش و پرورش که به طور تمام وقت در یکی از مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان به انجام وظایف محوله اشتغال دارند مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.» و تبصره آن شرایط خدمت تمام وقت مشمولین آیین‌نامه مذکور را در هر یک از مشاغل به تعیین ضوابط پیش‌بینی شده در «دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور» موکول کرده و در ماده3 دستورالعمل مذکور (مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) خدمت تمام وقت متصدیان موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور، از قبیل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی تربیتی (24 ساعت در هفته)، مراقب سلامت  (30 ساعت در هفته) و ... تعیین شده است و ماده 4 دستورالعمل مذکور اعلام کرده از ساعات تدریس متصدیان مشاغل فوق با داشتن 20 سال سابقه تدریس یا مدیریت و یا معاونت یا رسیدن به سن 50 سالگی چهار ساعت در هفته کسر خواهد شد. از طرفی به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 1369 مقرر شده است: «پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد.» و حکم قانونگذار در بکار بردن عبارت «از هر نظر» موید آن است که ارفاق مذکور در این قانون برخلاف سنوات ارفاقی در سایر موضوعات علاوه بر بازنشستگی شامل سایر وضعیت‌های استخدامی شاغلین سازمان مذکور نیز می‌شود و از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص موضوع کاهش ساعت اداری معلمان حکمی مغایر ندارد و از این حیث حکم تبصره 5 ماده واحده مذکورکماکان معتبر است، بنابراین فراز پایانی مقرره‌های مورد شکایت به جهت آن که تقلیل ساعت هفتگی تدریس معلمان مدارس استثنایی را شامل سنوات ارفاقی آنها ندانسته است مغایر با قانون است و مقررات مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir