بخشنامه درخصوص ابلاغ جزء 13 بند ج مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/5/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ جزء 13 بند ج مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/5/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ جزء 13 بند ج مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/5/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی طی نامه شماره 200/1400/39 مورخ 1400/06/01 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir