بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد طی نامه شماره 1400/708687 مورخ 1400/06/06 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir