مصوبات یکصد و بیست و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات یکصد و بیست و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و بیست و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/138275 مورخ 1400/06/06 توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir