طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی

طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی در جلسه علنی مورخ 1400/05/24 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir