نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان طی نامه شماره 47686 / هـ ب مورخ 1400/06/13 اعلام شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir