ماده واحده تاسیس گروه برنامه ریزی مراکز و موسسه های آموزشی و پژوهشی خاص

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تاسیس گروه برنامه ریزی مراکز و موسسه های آموزشی و پژوهشی خاص ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تاسیس گروه برنامه ریزی مراکز و موسسه های آموزشی و پژوهشی خاص طی نامه شماره 1400/8870 /دش مورخ 1400/06/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir