طرح منع تصرف، تخریب و تغییر کاربری بقاع متبرکه

طرح منع تصرف، تخریب و تغییر کاربری بقاع متبرکه در جلسه علنی مورخ 1400/06/14 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir