انتشار مجموعه تنقیحی قانون کار (چاپ چهارم - ویرایش سوم)

مجموعه تنقیحی قانون کار (چاپ چهارم - ویرایش سوم) منتشر شد.

چاپ چهارم مجموعه تنقیحی قانون كار منتشر شد.

كتاب حاضر كه مشتمل بر قانون كار مصوب 1369 است ويرايش سوم اين اثر محسوب مي‌شود و در آن تمامي اصلاحات و الحاقات قانون كار و آثار تنقيحي قوانين بعدي لحاظ شده است. از ويژگي هاي اين كتاب، واژه نامه تفصيلي آن، جهت دستيابي سريع به موضوعات و مواد مورد نظر است.

اين كتاب، در 144 صفحه در قطع جيبي منتشر شده است. علاقه ‌مندان جهت تهيه كتاب مي‌توانند به نمايشگاه عرضه آثار معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشاني زير مراجعه نمايند:

تهران‌ـ‌ خيابان و‌لي‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوري اسلامي شماره ‌1158- تلفن: 66492708

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir