نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح آیین نامه قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح آیین نامه قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص صلاح آیین نامه قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری طی نامه شماره 51655 / هـ ب مورخ 1400/06/23 اعلام شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir