بخشنامه موضوع اصلاح عبارت ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (4) بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عبارت ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاح عبارت ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (4) بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عبارت ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاح عبارت ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (4) بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عبارت ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 210/1400/46 مورخ 1400/06/23 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir