بخشنامه درخصوص صادرات خاک آنتراسیت

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات خاک آنتراسیت ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات خاک آنتراسیت طی نامه شماره 1400/815427 مورخ 1400/06/24 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir