طرح استقلال آب و فاضلاب روستایی از آب و فاضلاب شهری

طرح استقلال آب و فاضلاب روستایی از آب و فاضلاب شهری در جلسه علنی مورخ 1400/06/21 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir