تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در تهران به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در تهران به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/09 هیات وزیران درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در تهران به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور" طی نامه شماره 52156 مورخ 1400/05/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 9/5/1400 به پیشنهاد شماره 44334/41198 مورخ 25/4/1400 معاونت حقوقی رییس­جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق بهره‏برداری از پلاک ثبتی (517) فرعی از (3536) اصلی، واقع در بخش (11) شهرستان تهران، استان تهران، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور واگذار می‏گردد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‏برداری سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور و درج عبارت "هرگونه فروش، تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و سند مالکیت را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی
(اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) تحویل نماید.

3- در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

اسحاق جهانگيري    

معاون اول رييس­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir