تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع آب استان خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع آب استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/27 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع آب استان خوزستان" طی نامه شماره 45896 مورخ 1400/04/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir