بخشنامه موضوع مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی طی نامه شماره 230/37844 /د مورخ 1400/6/31 توسط معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir