طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین در جلسه علنی مورخ 1400/06/24 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir