تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار اصفهان

تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار اصفهان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/11 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار اصفهان" طی نامه شماره 73978 مورخ 1400/07/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 11/7/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای سیدرضا مرتضوی به عنوان استاندار اصفهان تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir