مصوبه تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی طی نامه شماره 1400/10237 /دش مورخ 1400/07/17 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir