لایحه تصویب آیین نامه بین المللی دستگاههای ایمنی حریق (2015) (1394)

لایحه تصویب آیین نامه بین المللی دستگاههای ایمنی حریق (2015) (1394) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه تصویب آیین نامه بین المللی دستگاههای ایمنی حریق (2015) (1394) طی نامه شماره 75144 مورخ 1400/7/18 برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir