تصویبنامه درخصوص فروش اعتباری کودهای فسفاته و پتاسه به کارگزاران فروش در اقصی نقاط کشور

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص فروش اعتباری کودهای فسفاته و پتاسه به کارگزاران فروش در اقصی نقاط کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص فروش اعتباری کودهای فسفاته و پتاسه به کارگزاران فروش در اقصی نقاط کشور طی نامه شماره 020/15724 مورخ 1400/07/18 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir