ماده واحده تدوین راهنمای برنامه‌ های درسی توسعه تفکر رایانشی و سواد فضای مجازی

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص ماده واحده تدوین راهنمای برنامه‌ های درسی توسعه تفکر رایانشی و سواد فضای مجازی ابلاغ شد.

شماره 120/119441 - 1400/06/17 

ماده واحده تدوین راهنمای برنامه‌های درسی توسعه تفکر رایانشی

 و سواد فضای مجازی

(مصوبه نهصد و نود و هشتمین (998) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/5/11)

با عنایت به مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تاریخ 1400/3/25 و با در نظر داشتن مصوبات جلسات 710 تاریخ 1383/6/3 و 747 تاریخ 1386/3/1 شورای عالی آموزش و پرورش با عناوین «توسعه آموزش و پرورش در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش (فاوا)» و نظر به ضرورت آمادگی حضور در عصر دیجیتال و تحقق دولت الکترونیک (هوشمند)، وزارت آموزش و پرورش موظف است راهنمای برنامه درسی توسعه تفکر رایانشی را حداکثر ظرف مدت سه ماه و راهنمای برنامه درسی سواد فضای مجازی (با نگاه غیرابزاری و به عنوان موج تمدنی جدیدی که همه ابعاد زندگی، کار و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با تأکید بر شایستگی‌های تربیتی و مهارت‌های زندگی در زیست بوم جدید موسوم به عصر انقلاب صنعتی چهارم) را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه کند و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.

موضوع: ماده واحده تدوین راهنمای برنامه‌های درسی توسعه رایانشی و سواد فضای مجازی در نهصد و نود و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1400/5/11 به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ محمود امانی                        رئیس جلسه ـ محسن حاجی‌میرزایی

ماده واحده تدوین راهنمای برنامه‌های درسی توسعه تفکر رایانشی و سواد فضای مجازی مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ـ سیدابراهیم رئیسی

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir