بخشنامه درخصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته ابلاغ شد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته طی نامه شماره 9000/50111/100 مورخ 1400/07/24 ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir