طرح تسریع در حمایت از اقتصاد تعاونی

طرح تسریع در حمایت از اقتصاد تعاونی در جلسه علنی مورخ 1400/06/23 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir