طرح جهش تولید در شرکت شهرک های کشاورزی

طرح جهش تولید در شرکت شهرک های کشاورزی در جلسه علنی مورخ 1400/07/12 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir