طرح تاسیس شرکت بهره برداری نفت و گاز ایلام

طرح تاسیس شرکت بهره برداری نفت و گاز ایلام در جلسه علنی مورخ 1400/07/12 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir