طرح الحاق یک تبصره به ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

طرح الحاق یک تبصره به ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در جلسه علنی مورخ 1400/07/12 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir