طرح حمایت و نظارت ورزش زورخانه ای

طرح حمایت و نظارت ورزش زورخانه ای در جلسه علنی مورخ 1400/07/18 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir