طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در جلسه علنی مورخ 1400/07/18 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir