طرح اصلاح تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری

طرح اصلاح تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری در جلسه علنی مورخ 1400/07/18 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir